Diaken; met beide benen in de wereld, in de kracht van de heilige Geest.

“Diaken zijn betekent dat je in de kracht van de heilige Geest met beide benen in de wereld mag staan, om te getuigen van Jezus Christus, Dienaar van allen.”- bisschop Van den Hende, tijdens de diakenwijding op 15 juni 2013

Op zaterdag 15 juni vindt de diakenwijding van Bertijn Prins en Franck Baggen plaats. Beiden worden tot permanent diaken gewijd. De Rotterdamse HH. Laurentius en Elisabeth kathedraal zit vol, ruim 600 mensen zijn gekomen om deze grote dag mee te vieren.

Kathedraal Rotterdam
Kathedraal Rotterdam

Bij de wijding zijn, zoals gebruikelijk bij dit soort vieringen, veel priesters en diakens van ons bisdom aanwezig. Ook de leden van ons eigen pastorale team; pastoor Michel Hagen, kapelaan Stephan Kuijk en diaken André van Aarle zijn erbij. De wijdelingen: Bertijn en Franck zitten met hun familie op de eerste bank in de kerk. Franck zit er met zijn vrouw Ellis, naast Bertijn zitten zijn ouders.

Van de priester- en diakenopleidingen Vronesteijn en Bovendonk, waar de wijdelingen de afgelopen 6 jaar ‘in de schoolbanken’ hebben gezeten, zijn de nodige vertegenwoordigers gekomen, waaronder de rectoren.

Ook veel belangstellenden uit de parochies waar Franck en Bertijn de laatste 2 jaar stage hebben gelopen, sluiten aan in deze bijzondere Mis.

Als de dienst begint wordt massaal het intredelied ingezet: “Wij groeten U als wij samenkomen” klinkt het door de kerk. Een lange stoet nadert door het middenpad het altaar. Acolieten, diakens, priesters en de bisschop van Rotterdam, monseigneur Van den Hende.

Intredeprocessie
Intredeprocessie

Na de openingsriten begint de dienst van het woord. De tweede lezing is uit hoofdstuk 6 van de Handelingen der Apostelen. Dit hoofdstuk gaat over de wijding van de eerste diakens, die de zorg voor weduwen en wezen op zich namen, zodat de apostelen zich konden richten op verkondiging. Hiermee wordt verwezen naar de belangrijke taak van de diaken, het diaconaat (ook wel de armenzorg genoemd).

In de eerste lezing wordt een ander aspect van het diaken-zijn benadrukt; die komt uit het boek Numeri (hoofdstuk 3) en vertelt dat de stam Levi in dienst gesteld wordt van Aäron, de priester. ‘De levieten moeten Aäron en zijn zonen onvoorwaardelijk ten dienste staan’. Dat is een tweede aspect van het diakenschap.

De (permanent) diaken is door zijn wijding bevoegd in de liturgie het evangelie te lezen en te preken, in de catechese het geloof uit te leggen, het sacrament van de doop toe te dienen, een uitvaartdienst te leiden en als kerkelijke getuige op te treden bij een huwelijk. (bron RKK). Daarnaast blijft de diakonia (dienst, of hulp) een belangrijke taak van de diaken.  

Diakens worden gewijd ‘niet voor het priesterschap, maar voor het dienstbetoon’. Het is dan ook de dienende rol die benadrukt wordt in de tekst van het Evangelie, waarin Jezus zegt: “Wie onder u groot wil worden moet dienaar van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn moet de slaaf van u wezen, zoals ook de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen”. (Mt 20)

Diakens van het bisdom Rotterdam
Diakens van het bisdom Rotterdam

Na het lezen van het evangelie wordt de wijdelingen gevraagd naar voren te komen voor hun uitverkiezing. Zij melden zich met hun “Ja, hier ben ik”. Bisschoppelijke gedelegeerde Paul Schuurmans stelt hen voor en vat voor de bisschop samen, welk pad de mannen tot nu toe in hun leven en studie hebben bewandeld. Hij eindigt met de vaststelling dat zij waardig bevonden zijn om tot diaken gewijd worden.

Na de homilie van de bisschop doen de wijdelingen hun belofte. Zo beloven zij onder meer het diaconaat met nederige naastenliefde te vervullen, het geloof in woord en daad te verkondigen en het getijdengebed trouw te vervullen. Ook beloven ze trouw aan de bisschop en zijn opvolgers. Dit trouw beloven doen ze geknield voor de bisschop en met hun handen in zijn handen.

Vervolgens prosterneren de kandidaten zich. Dat houdt in dat ze languit op de grond gaan liggen, plat ter aarde. Dit is een oeroude gebedshouding die een teken van ontzag en eerbied voor God is en van volledige overgave aan Hem. Onder het zingen van de litanie van alle heiligen bidden allen om Gods genade voor de wijdelingen.

Eeuwenoude gebedshouding, teken van overgave

Hierna staan de wijdelingen op en gaan om beurten geknield voor de bisschop zitten, waarop deze hen de handen oplegt en het wijdingsgebed uitspreekt.

Bij het begin van de viering zijn Franck en Bertijn binnengekomen in een albe (wit gewaad). Het volgende onderdeel van de viering is de bekleding met de diakenstola en de dalmatiek. Diakens dragen de stola schuin, van de schouder naar de heup. De stool is een teken om voor te gaan in het gebed. Eroverheen een dalmatiek (anders dan een kazuifel heeft de dalmatiek mouwen). Bertijn wordt geholpen door zijn ouders, Franck door zijn echtgenote Ellis.

Na dit gedeelte krijgen ze het evangelieboek overhandigd, als teken van hun taak het evangelie te verkondigen in de liturgie.

Tenslotte geeft de bisschop aan iedere gewijde een kus, met de woorden: Vrede zij u. Deze kus besluit het wijdingsritueel en is geen vredesgroet, maar een teken dat de bisschop de gewijde aanvaard als zijn medewerker. De aanwezige diakens doen hetzelfde, als teken dat de nieuw gewijde collega in de kring van medewerkers van de bisschop is opgenomen.

Wanneer het wijdingsritueel beëindigd is, volgt de Eucharistie. Tijdens de offerande wordt gecollecteerd voor het Fonds Diaconie en Caritas waarmee het bisdom Rotterdam zich wil inzetten voor mensen in nood.

Eucharistisch gebed

Aan het eind van de viering wordt bekend gemaakt waar de nieuwe diakens gaan werken: Diaken Franck Baggen is met ingang van 1 augustus benoemd tot lid van het pastoraal team van de parochie H. Theresia van Avila te Hendrik Ido Ambacht, Zwijndrecht, Dordrecht, Alblasserdam, Papendrecht en Sliedrecht.

Franck en Ellis Baggen
Franck en Ellis Baggen, rechts mevrouw Baggen, de moeder van Franck

Diaken Bertijn Prins is met ingang van 1 september benoemd tot lid van het pastoraal team van de parochie Sint Maarten te Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout, Sassenheim en Warmond.

Bertijn Prins
Bertijn Prins, links op de foto staan zijn ouders (zijn moeder net niet in beeld)

Na afloop kunnen de pasgewijde diakens en hun familie gefeliciteerd worden. Dat er in brede kring meegeleefd wordt, blijkt niet alleen uit de volle kathedraal, maar ook uit de lange rijen om ze de hand te kunnen schudden.

Na deze prachtige viering is ons bisdom weer twee diakens rijker. We wensen ze Gods’ zegen toe in hun werk en leven.

Copyright foto’s Peter van Mulken

Advertenties

Zeg het maar!

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s